Udělej dojem | Líčení, kurzy, šatník

Všeobecné obchodní podmínky

Užíváním našich produktů a služeb potvrzujete, že jste si tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Jde o Podmínky k poskytování Produktů a Služeb Markétou Lejčkovou, IČO: 76401570, se sídlem Střešovická 746/44, 162 00 Praha 6 – Střešovice, Česká republika, tel. +420 777 993 665, email: info@udelejdojem.cz  (dále také jen jako „My“ nebo „Prodávající“). Podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících (nebo objednatelů), a Nás, jakožto prodávajících (nebo zhotovitelů), vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.udelejdojem.cz a příslušných podstránkách (dále také jen „E-shop“).

Podmínky se odsouhlasením stávají nedílnou součástí naší společné dohody, na základě které Vám budeme poskytovat Produkty a Služby. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, tuto dohodu s Vámi uzavíráme okamžikem, kdy si objednáte Produkty a Služby a My přijmeme vaši objednávku.

Přednostně komunikujeme dálkovými technickými prostředky. Pro naši společnou dohodu platí, že používáme prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu objednávání naší Služby, Produktů nebo Zboží bude to mít před těmito Podmínkami přednost.

 1. Definice některých pojmů
 • Cena je částka s DPH, kterou se zavazujete uhradit za Zboží a/nebo Služby;
 • Cena za dopravu je částka s DPH, kterou se zavazujete uhradit za doručení Zboží nebo Služby;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. Zákona o dani z přidané hodnoty;
 • Faktura je daňový doklad podle právní předpisů na Celkovou cenu;
 • Objednávka zavazující k platbě je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží nebo Služby s Námi;
 • Vy jste osoba kupující na E-shopu, případně návštěvník webu (kupující nebo objednatel podle příslušných právních předpisů);
 • Produkty jsou všechny věci, které můžete na E-shopu zakoupit;
 • Služby jsou veškeré služby, které vám na základě Objednávky přes E-shop můžeme poskytnout nebo obstarat;
 • Zboží jsou veškeré nabízené Produkty a Služby, které prostřednictvím E-shopu nabízíme;

2.Obecné informace

 • Koupě Zboží je možná pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
 • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny úplné, správně a pravdivé informace. Vycházíme z toho, že údaje v Objednávce zavazující k platbě jsou vždy správné, pravdivé a úplné.
 • Na našem E-shopu nebo při vyhledávání výsledků poskytujeme přístup k hodnocení Zboží, které historicky provedli kupující po jeho zakoupení. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme
  a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními uhrazenými objednávkami s přiřazením ke konkrétnímu kupujícímu (tento je identifikován prostřednictvím poskytnutých osobních údajů a emailu). Díky tomu v interním systému u každého hodnocení přiřadíme ID objednávky ke konkrétnímu kupujícímu, a tak jsme schopni prokázat, že recenze pochází od skutečného kupujícího.
 1. Uzavření smlouvy
 • Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce prostřednictvím Objednávky zavazující k platbě přes E-shop. Odesláním Objednávky zavazující k platbě souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme a budeme je společně využívat ve vztazích mezi Námi a Vámi.
 • Při uzavření Smlouvy Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 • Objednávka zavazující k platbě je vaším návrhem na uzavření smlouvy s Námi. Návrh smlouvy můžeme, ale nemusíme přijmout. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy Vám potvrzení objednávky zašleme emailem.
 • Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu). Žádné další náklady Námi účtované nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat.
 • K uzavření Smlouvy je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku zavazující k platbě. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem Vložit do košíku.
  2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  3. Identifikační a kontaktní údaje slouží k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • V průběhu tvorby Objednávky zavazující k platbě může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku zavazující k platbě dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • Vaši Objednávku zavazující k platbě Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky zavazující k platbě a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni zaslání Objednávky zavazující k platbě, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky zavazující k platbě dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi i s těmito Podmínkami.
 • Mohou nastat i případy, kdy Vám nebude možné Objednávku zavazující k platbě z Naší strany potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno.
 • V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky zavazující k platbě vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.
 1. Platební podmínky
 • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky zavazující k platbě a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky zavazující k platbě se přednostně uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky zavazující k platbě, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky zavazující k platbě je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná nejpozději do 7 dnů.
  2. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
 • Faktura bude fyzicky přiložena ke Zboží.
 • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet (uvedený v rámci Smlouvy), v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 1. Doručení Zboží
 • Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 dnů způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Balíkovna a PPL parcel shop;
  2. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ;
 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 • Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky zavazující k platbě. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 • V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 • Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, že Zboží nepřevezmete, nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 • V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
  1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
  2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. Právo na odstoupení od Smlouvy (Spotřebitelé a My)
 • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena nebo podle pravidel příslušných právních předpisů.
 • V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem první dodávky.
 • Jste -li spotřebitel, můžete od smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který naleznete v těchto Podmínkách.
 • Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 • Ještě-li spotřebitel a jsme-li v prodlení s odevzdáním zboží, můžete od Smlouvy odstoupit po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, kterou nám k odevzdání zboží poskytnete.
 • V případě odstoupení od Smlouvy jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Jste-li spotřebitel, máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
 • V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 • V případě odstoupení od Smlouvy Nám odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím nad rámec toho, co je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně.
 • Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 • My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Od Smlouvy můžeme také odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 1. Práva z vadného plnění
  • Zboží je bez vad v případě že:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud jsou dle právních předpisů nutné;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, pokud jsou podle právních předpisů nutné; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek podle tohoto článku, můžete uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit.
  • Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 • Dále máte právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • Právo z vadného plnění nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám rovněž nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace Vám poskytneme informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. O případném odstranění vady nebo dodání nového zboží budete informováni. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. Řešení sporů se spotřebiteli
  • Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@udelejdojem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 2. Závěrečná ustanovení
  • Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky, a budou ho rozhodovat české soudy. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
  • Tyto Podmínky nabývají účinnosti 5.1.2023

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Markéta Lejčková, IČO: 76401570, se sídlem Střešovická 746/44, 162 00 Praha 6 – Střešovice, Česká republika, tel. +420 777 993 665, email: info@udelejdojem.cz 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 Datum: